Kinderrijk

Geschiedenis

Wat is de geschiedenis van Kinderrijk?


Jonge gezinnen met kinderen waren in de jaren zestig vragende partij naar kinderopvang. De zusters van Don Bosco boden op deze nood een antwoord vanuit hun opvoedingszorg. Zij bouwden een deel van de toenmalige internaatsgebouwen om tot de eerste locatie van het kinderdagverblijf. De kinderbegeleidsters die gerekruteerd werden uit de naburige startende school, lagen mee aan de basis van kwaliteitsvolle zorg en de ontwikkeling van de pedagogische visie. Doorheen de jaren bleef de spiritualiteit van de zusters van Don Bosco, samen met de pedagogie van Don Bosco, een stimulans voor de verdere expansie van het kinderdagverblijf.


Eindjaren ’70 werd een intrek in de huidige, toen splinternieuwe, peutertuin genomen en werd het gebouw van de kribbe in een nieuw jasje gestoken. Vanaf 1984 kreeg de vzw Kinderrijk een erkenning van Kind en Gezin voor 108 kinderen en de toestemming om het project teledienst zieke kind uit de bouwen. Er werden toen twee kinderverzorgsters ingeschakeld om aan huis te gaan als de kinderen ziek waren.


In februari 2013 opent Kinderrijk vervolgens een nieuwbouw voor baby’s en kruipers. In 2014 wordt er een uitbreidingsaanvraag ingediend voor 136 vergunde plaatsen, die wordt goedgekeurd. In juli 2021 opent de nieuwbouw voor de peuters. 


Het kinderdagverblijf Kinderrijk bestaat dus ondertussen al bijna 60 jaar. De geschiedenis van Kinderrijk heeft de organisatie en de werknemers gemaakt tot wat het nu is. De hartelijke en betrokken zorg naar gezinnen met kleine kinderen en de kwaliteitsvolle opvang zijn hiervan nog steeds getuigen.Over Don Bosco


Kinderrijk is een voorziening opgericht door – en nog steeds onder de hoede van – de zusters van Don Bosco. Onze organisatie werkt vanuit een Christelijke visie op zorg en opvoeding, in het spoor van Don Bosco. Naar het voorbeeld van Don Bosco hebben wij speciale aandacht voor (kinderen uit) kwetsbare gezinnen.

Don Bosco Vlaanderen & Nederland bestaat uit meer dan 150 verschillende gemeenschappen, diensten, scholen en organisaties. Vanuit verschillende domeinen begeleiden ze kinderen en jongeren in hun ontwikkeling, zowel in het binnen- als in het buitenland. De overkoepelende organisatie is actief in meer dan 130 landen wereldwijd. Nieuws, adressen en publicaties vind je op www.donbosco.be of www.donbosco.nl.

Visie

Wat is onze visie?


Kinderrijk is lid van het Vlaams Welzijnsverbond (sector kinderdagopvang), dat deel uitmaakt van Caritas Catholica Vlaanderen. Zoals hierboven vermeld werkt het kinderdagverblijf vanuit een christelijke visie op zorg en opvoeding, naar het voorbeeld van Don Bosco, en volgens de opvattingen van Kind en Gezin over kwaliteitsvolle kinderopvang.


Door uw kind aan ons kinderdagverblijf toe te vertrouwen deelt u uw opvoedkundige taak en verantwoordelijkheid met het kinderdagverblijf. In dit perspectief hechten wij veel belang aan de rol van de vaste kinderbegeleidster waarmee uw kind een hechte band kan ontwikkelen. Om de continuïteit tussen de opvoeding thuis en die in het kinderdagverblijf te waarborgen, schenken wij dagelijks veel aandacht aan de persoonlijke mondelinge en schriftelijke communicatie.

Missie

Wie zijn we?


Kinderdagverblijf Kinderrijk zet zijn deuren open voor alle kinderen van 0 tot 3 jaar. Kinderen van alle nationaliteiten, alle sociale milieus en kinderen met een beperking zijn welkom.

Ons kinderdagverblijf is opgedeeld in acht babygroepen (kribbe) en zes peutergroepen (peutertuin). In de babygroepen trachten we zoveel mogelijk te werken op het ritme van de kinderen. In de peutergroepen is er sprake van een vaste dagstructuur. We voorzien echter wel voldoende tijd voor vrij spel.Wat doen we?


Binnen Kinderrijk zetten een dertigtal medewerkers zich elke dag in voor de opvoeding en verzorging van 136 baby’s en peuters. In de werkzaamheden van elke dag streven wij er naar om zoveel mogelijk kindgericht te werk te gaan. Ieder kind krijgt kansen om zich te ontplooien in een veilige omgeving. Er is een aanbod van speelgoed en materiaal aangepast aan de leeftijd van het kind. In onze pedagogische begeleiding trachten we consequent te zijn. Verder hebben we op organisatorisch vlak een vaste structuur en regelmaat. In samenspraak met de ouders kunnen we flexibel omgaan met afspraken. We moeten hierbij echter wel steeds rekening houden met wetgeving. Daarnaast hebben we veel aandacht voor de gezondheid van uw kind en informeren we, indien nodig, de ouders. Bij ziekte van uw kind zijn er kinderbegeleidsters die thuisopvang kunnen verlenen.Hoe vervullen we onze taak?


Binnen Kinderrijk stellen we het kind centraal en proberen we ieder kind zoveel mogelijk individueel te volgen binnen een bepaalde regelmaat en structuur. Belangrijk hiervoor is de open communicatie met ouders. Goede afspraken zorgen ervoor dat de werking gestructureerd verloopt.

Iedereen binnen Kinderrijk tracht, met zijn eigen persoonlijkheid, een vlotte dagelijkse werking te verzekeren. We streven er hierbij wel naar om achter dezelfde pedagogische principes te staan.

Binnen Kinderrijk worden er elke dag verse maaltijden gemaakt. Het keukenpersoneel zorgt voor een aangepaste voeding. Het onderhoudspersoneel garandeert hierbij een degelijke hygiëne.

Verder trachten we ons flexibel op te stellen ten aanzien van nieuwe ideeën, werkmethodes en veranderingen binnen de wetgeving. Dit met als oogmerk eventuele leemtes aan te vullen en een kwaliteitsvolle dienstverlening aan te bieden.